Nasza infolinia: 0 801 000 606


Polityka prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności stanowi zbiór zasad związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem oraz wykorzystywaniem Danych Osobowych Użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem prometeusz.org.pl.

 

Prometeusz Finanse Sp. z o.o. szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających stronę internetową prometeusz.org.pl. Zapewnia jednocześnie bezpieczeństwo ich danych na każdym etapie korzystania z serwisu, szczególnie w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Administratorem danych jest Prometeusz Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Paderewskiego 48, 25-502 Kielce; NIP 9222770826; REGON: 060009833 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000229344 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z wysokością kapitału zakładowego w wysokości 200.000,00 zł.

 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy witryny internetowej prometeusz.org.pl prowadzonej przez Prometeusz Finanse Sp. z o.o. i wyjaśnia w jaki sposób gromadzone i chronione są dane osób (użytkowników) korzystających z naszej witryny.

 

 1. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty” lub „Użytkownik”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Prometeusz Finanse sp. z o.o. jest Administratorem danych Użytkowników serwisu. Oznacza to, że jeśli wypełniasz formularz kontaktowy, to przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e- mail, czyli dane które są nam konieczne do kontaktu z Tobą w celu realizacji twojego zapytania. Prometeusz Finanse Sp. z o.o. jest także Administratorem danych osób zapisanych na [przykładowo] newsletter i osób zapisanych na webinar.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
  3. do dokonania weryfikacji tożsamości Użytkownika celem przetworzenia jego zgłoszenia zawartego w formularzu zgłoszeniowym oraz nawiązania kontaktu z Użytkownikiem celem dokonania realizacji jego wniosku
  4. w zakresie niezbędnym do realizowania uzasadnionych interesów Administratora w celu kontaktu z klientami (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przeniesienia danych; prawo do sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@prometeusz.org.pl
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy Pożyczki lub Ugody lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej skutecznie z nami lub naszym poprzednikiem prawnym Umowy Pożyczki lub Ugody, przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 6. Prometeusz Finanse Sp. z o.o. ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Prometeusz Finanse Sp. z o.o. nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika.
 9. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 11. Dodatkowe dane osobowe, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 12. Prometeusz Finanse Sp. z o.o. szanuje prywatność odwiedzających stronę internetową prometeusz.org.pl. Zapewnia jednocześnie bezpieczeństwo ich danych na każdym etapie korzystania z serwisu, szczególnie w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 13. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi zbiór zasad związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem oraz wykorzystywaniem Danych Osobowych Użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem prometeusz.org.pl.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYRAŻENIE ZGODY

 1. Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem strony prometeusz.org.pl będzie polegać na:
  • zbieraniu danych osobowych zawartych w formularzach, które są wypełniane na stronie prometeusz.org.pl przez Użytkowników podczas dokonywania rejestracji niezbędnej do złożenia zapytania celem przetworzenia zgłoszenia zawartego w formularzu zgłoszeniowym
  • w przypadku, gdy Użytkownik będzie kontaktował się z naszym Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem serwisu internetowego lub bezpośrednio z naszym pracownikiem.
 2. W trakcie korzystania ze strony prometeusz.org.pl Użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych do celów:
  • weryfikacji wiarygodności Użytkownika zamierzającego zawrzeć z Prometeusz Finanse Sp. z o.o. Umowę Pożyczki
  • poprawy jakości funkcjonowania strony oraz zakresu usług oferowanych w serwisie prometeusz.org.pl,
  • prowadzonych działań marketingowych, w tym wysyłania newsletterów i informacji handlowych o oferowanych produktach i usługach
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne.

III. UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM ZGROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Osobowe zgromadzone w serwisie prometeusz.org.pl nie będą udostępniane innym osobom trzecim za wyjątkiem, na które Użytkownik wyraził zgodę – chyba że obowiązek ich udostępnienia będzie wynikać z przepisów obowiązującego prawa lub nastąpi w ramach umowy zapewniającej ochronę danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu zapewnienia ochrony zgromadzonych Danych Osobowych Użytkowników, podejmowane są niezbędne środki bezpieczeństwa. Dzięki temu serwis internetowy prometeusz.org.pl zabezpiecza dane przez nieuprawionym wykorzystaniem lub przetworzeniem przez osoby niepowołane.
 2. Strona internetowa działająca pod adresem prometeusz.org.pl spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych zawarte w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

V. DOSTĘPNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW DO DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu zapewnienia Użytkownikowi pełnej informacji w zakresie zgromadzonych jego Danych Osobowych Administrator informuje, iż każdemu przysługuje prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do żądania przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem gdzie w tym zakresie Użytkownik może skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowny wniosek na adres siedziby Administratora lub poprzez  serwis prometeusz.org.pl
 2. Właściciel serwisu internetowego prometeusz.org.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej polityce prywatności , które mogą Państwa dotyczyć, zostaną przekazane Użytkownikowi za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Administratora w kontaktach z Użytkownikiem.

VI. KONTAKT

W razie pytań, chęci zgłoszenia uwag, złożenia wniosków oraz innych kwestii związanych z niniejszą Polityką Prywatności, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy: inspektor@prometeusz.org.pl, infolinia: (0-41) 344 73 98, lub korespondencyjnie na adres Prometeusz Finanse Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 48, 25-502 Kielce

 

VII. PLIKI COOKIES

 1. Witryna prometeusz.org.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Prometeusz Finanse Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie